Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemene bepalingen

        1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit volgende handelingen tussen Kiemers V.O.F., handelend onder de naam Kiemers, tevens handelend onder de naam Bioaktivshop.nl, hierna: Kiemers en u, de klant. Kiemers is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73483877.

        2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing als Kiemers producten van derden koopt/afneemt en deze aan u levert.

        3. Uw voorwaarden gelden uitdrukkelijk niet. 

        4. Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen wel geldig. U moet instemmen met nieuwe bepalingen. Deze zullen zoveel mogelijk met de oude nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen. 

        5. De bepalingen uit de overeenkomst gaan voor als deze strijdig zijn met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden. 

        6. Met ‘schriftelijk’ wordt in deze algemene voorwaarden ook per e-mail bedoeld. 

 

Artikel 2. Wanneer is er een overeenkomst?

        1. Nadat u een bestelling plaats op de website van Kiemers, akkoord gaat met de algemene voorwaarden en voldoet aan overige in de webshop gestelde voorwaarden, komt een overeenkomst tot stand. U ontvangt vervolgens een bevestiging van uw bestelling via het e-mailadres dat u heeft opgegeven.

        2. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

        3. De overeenkomst komt elektronisch tot stand. Kiemers treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data.

        4. Als een wijziging van de overeenkomst leidt tot hogere kosten, mag Kiemers dit doorberekenen aan u.

        5. U kunt geen rechten ontlenen aan eerdere door Kiemers gedane aanbiedingen of reclamemateriaal.

 

Artikel 3. Hoe gaat de levering in zijn werk?

        1. Kiemers zal iedere prestatie leveren zoals schriftelijk is overeengekomen en Kiemers mag hiervoor gebruik maken van derden.

        2. Kiemers streeft ernaar om producten binnen de aangekondigde levertermijn te laten bezorgen. Kiemers mag een deelbare order in twee of meer gedeelten laten afleveren.

        3. De afgesproken levertermijn is geen fatale termijn. De levertermijn gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand komt, mits alle benodigde gegevens zijn ontvangen en eventueel gewenste betalingszekerheid is gegeven.

        4. Het risico van de producten gaat over van Kiemers op u, op het moment dat de producten in uw feitelijke macht of die van uw hulppersoon komen. 

        5. De producten worden bij u afgeleverd op het door u doorgegeven adres. Hiervoor wordt een pakketservice ingeschakeld. U moet ervoor zorgen, dat de plaatsen waar de pakketservice de producten moet afleveren, onbelemmerd en zonder risico’s bereikbaar zijn. 

        6. U moet de producten afnemen op het moment dat ze bij u worden bezorgd. Als u de afname weigert of onvoldoende informatie verstrekt die noodzakelijk is voor de levering, dan zullen de producten voor uw risico worden opgeslagen door Kiemers. U bent de aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd. 

        7. De kosten van levering, waaronder verpakking, transport en transportverzekering zijn voor uw rekening. Deze kosten worden in het bestelproces getoond.

 

Artikel 4. Klachtenregeling

        1. Wanneer u tijdig meldt dat de geleverde producten niet aan de overeenkomst voldoen, zal Kiemers op zo kort mogelijke termijn, maar in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van de klacht reageren. Voorwaarde is dat de klacht is ingediend via info@bioaktivshop.nl  of via het online contactformulier.

        2. U bent verplicht om geleverde producten direct na ontvangst te keuren en te controleren. Eventuele bezwaren, gebreken of defecten moeten onmiddellijk (binnen twee dagen, nadat u het heeft ontdekt) schriftelijk aan Kiemers worden gemeld. Zonder deze melding worden de betreffende producten geacht te zijn geleverd zonder beschadiging, defecten of gebreken en wordt ervan uitgegaan dat Kiemers conform de overeenkomst heeft geleverd. In geval van een consumentenkoop op afstand, moet u dit binnen de bedenktijd zoals genoemd in artikel 7 doen. 

        3. Productafbeeldingen hoeven niet altijd overeen te komen met het uiterlijk van de geleverde producten. In het bijzonder kunnen er na assortimentsvernieuwingen van de fabrikant wijzigingen optreden in het uiterlijk en de verpakking van de producten. U kunt geen klacht indienen over geconstateerde gebreken als het bovengenoemde wijzigingen in het product betreffen.

        4. Het melden van een klacht schort uw betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 5. Wat zijn de kosten van de producten van Kiemers? 

    1. Alle prijzen en tarieven genoemd op de internetsite en mailingen van Kiemers zijn inclusief btw en onder voorbehoud van prijswijzigingen, programmeer- en typefouten.

    2. Op de factuur worden de kosten zowel inclusief als exclusief btw genoemd. Andere door de overheid opgelegde heffingen, transport- en afleveringskosten, reis- en verblijfkosten in het buitenland, gebruik van bijzondere installaties zijn niet inbegrepen.

    3. Kiemers heeft het recht om in de contractperiode de prijs te wijzigen in verband met prijsontwikkelingen. Hieronder wordt onder meer verstaan: wijzigingen  in belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, valutakoersen, energieprijzen of andere omstandigheden die een verhoging van de kosten voor Kiemers met zich meebrengen. Wijzigingen gaan binnen één maand na aankondiging daarvan in. Bent u het niet eens met wijziging van de kosten? Dan kunt u binnen acht dagen na de aankondiging van de wijziging, de overeenkomst met Kiemers schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat.

    4. Wanneer u nog niet aan al uw (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, mag Kiemers haar verplichtingen uitstellen totdat u aan al uw (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 6. Hoe betaalt u voor de producten/dienstverlening van Kiemers? 

        1. Via de webshop heeft u de mogelijkheid de betaling te voldoen via iDeal, Bankcontant en andere genoemde betalingsmogelijkheden. U wordt doorverwezen naar de website van de derde. Na het voldoen van de betaling ontvang u de betalingsbevestiging en de factuur op het door u opgegeven e-mailadres.

        2. Betaling op factuurbasis is slechts mogelijk met schriftelijke toestemming van Kiemers. 

        3. U bent niet gerechtigd om betalingen, op welke grond dan ook, op te schorten, dan wel te verrekenen met (vermeende) vorderingen op Kiemers.   

        4. Voor consumenten geldt dat wanneer u niet betaalt binnen de afgesproken termijn, u in verzuim verkeert nadat u door Kiemers bent gewezen op de te late betaling en u nogmaals een termijn van 14 dagen heeft gekregen om te betalen. Heeft u dan nog niet betaald, dan bent u wettelijke rente verschuldigd en mag Kiemers de gemaakte (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening brengen. 

        5. Heeft u een bezwaar tegen de factuur? Dan moet u dit binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Kiemers laten weten. Doet u dit niet, dan geldt het gefactureerde bedrag als erkend. Bezwaren tegen de factuur schorten uw betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 7. Herroepingsrecht en eindigen van de overeenkomst

    1. Als consument heeft u de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden op grond van uw herroepingsrecht binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen. 

    2. Wanneer u dit wilt doen, dient u dit binnen de bedenktermijn schriftelijk te melden bij Kiemers of door het modelformulier voor herroeping in te vullen, dat te vinden is op de website van Kiemers. 

    3. De volgende producten vallen niet onder de hierboven genoemde bedenktijd:

    • producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;

    • producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

    • producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

    • producten die snel kunnen bederven of verouderen;

    • producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

    • producten waarvan verpakking duidelijk beschadigd is of niet meer in de originele verpakking aanwezig zijn.

    4. Wanneer de overeenkomst door u wordt verbroken door een oorzaak die aan u is toe te rekenen of wanneer de overeenkomst door u wordt geannuleerd buiten uw herroepingsrecht om, bent u verplicht alle door Kiemers gemaakte kosten te vergoeden en alle hieruit voortvloeiende financiële gevolgen (bijvoorbeeld winstderving) voor Kiemers vanwege het niet uitvoeren van de overeenkomst te dragen. 

    5. Kiemers mag de uitvoering van de overeenkomst direct, zonder dit vooraf aan u te laten weten, opschorten of geheel of gedeeltelijk ontbinden, wanneer:

    • u uw verplichtingen uit de overeenkomst niet (tijdig) nakomt;

    • er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, onder curatele stelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van uw bedrijf. 

Kiemers hoeft dan geen schadevergoeding te betalen aan u en heeft daarnaast het recht om zelf schadevergoeding en/of betaling te vorderen.

    6. In bovengenoemde gevallen zijn alle vorderingen van Kiemers op u onmiddellijk opeisbaar, en bent u verplicht de geleverde producten onmiddellijk terug te geven.

 

Artikel 8. Uw verplichtingen gedurende de bedenktijd en uitoefening herroepingsrecht

    1. U moet tijdens de bedenktijd zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking, u mag het product slechts hanteren en inspecteren zoals u dit in de winkel zou mogen doen. Mocht door uw manier van omgaan met het product en de verpakking, het product in waarde verminderen, dan moet u deze waardevermindering vergoeden aan Kiemers.

    2. Wanneer u als consument de overeenkomst ontbindt binnen de bedenktermijn van 14 dagen, dan dient u het product/de producten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag van herroeping te retourneren aan Kiemers. Dit moet gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking en conform de instructies van Kiemers. Geopende of beschadigde verpakkingen worden niet teruggenomen. Het openen van de verpakking betekent dat u de producten wenst te behouden.

    3. De kosten van het retourneren komen voor uw rekening. Deze kosten zijn nader gespecificeerd op de website van Kiemers.

    4. Indien u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht en het product/de producten zijn retour ontvangen door Kiemers, dan zal Kiemers uw betalingen terugbetalen via hetzelfde betaalmiddel als dat u heeft gebruikt.

    5. Indien u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Kiemers de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 9. Wanneer is er sprake van overmacht en welke gevolgen heeft dit?

        1. Overmacht houdt in dat er sprake is van omstandigheden waardoor Kiemers niet, niet tijdig of niet naar behoren haar dienstverlening kan nakomen/producten kan leveren, zonder dat dat de schuld van Kiemers is. Als er sprake is van overmacht, is er geen toerekenbare tekortkoming van Kiemers. 

        2. Overmacht is bijvoorbeeld: brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, oorlog, noodweer, epidemie of pandemie, situaties van feitelijke onbereikbaarheid van het werk, wijziging in de regelgeving, tekortkoming in de nakoming door een leverancier van Kiemers en alle van buiten komende oorzaken waarop Kiemers geen invloed heeft.

        3. Wanneer er sprake is van overmacht mag Kiemers de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden zonder dat zij hiervoor schadevergoeding aan u hoeft te betalen. 

        4. Wanneer Kiemers bij het intreden van de overmacht al aan een deel van haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, is Kiemers gerechtigd om het reeds geleverde deel of de uitgevoerde werkzaamheden afzonderlijk te factureren. 

        5. Duurt de overmacht langer dan 60 aaneengesloten dagen, dan mag u de overeenkomst schriftelijk ontbinden. Kiemers is aan u geen schadevergoeding verschuldigd. 

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

        1. Alle door Kiemers geleverde producten blijven eigendom van Kiemers totdat u het volledig verschuldigde bedrag betaald heeft. 

        2. U mag deze onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten niet verpanden of op een andere manier bezwaren. 

        3. Als een derde beslag legt op deze onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten of een recht hierop wil vestigen, dan moet u dit Kiemers zo snel mogelijk laten weten. 

        4. U bent verplicht om, indien mogelijk, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, en waterschade alsmede tegen diefstal. Als Kiemers hierom vraagt, mag Kiemers de polis van de verzekering inzien. 

 

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

        1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op de internetsite en op lay-out en vormgeving van de internetsite zijn van Kiemers en/of haar licentiegevers. U mag geen inbreuk maken daarop, waaronder ook wordt verstaan het maken van kopieën van de internetsite anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de internetsite.

 

Artikel 12. Vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens

    1. Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere partij ontvangen geheim te houden. Dit geldt tevens voor ingeschakelde derden.

    2. Informatie is vertrouwelijk als dit door één van de partijen als zodanig is aangeduid. 

    3. Wanneer Kiemers verwerkingsverantwoordelijke is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG), is Kiemers verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door Kiemers noodzakelijk is voor het correct opstellen en uitvoeren van de overeenkomst. 

    4. Kiemers verwerkt persoonsgegevens met de uiterste behoorlijkheid en zorgvuldigheid en overeenkomstig de AVG. 

    5. Kiemers gebruikt de persoonsgegevens slechts voor zover dit nodig is om u van dienst te kunnen zijn, dan wel om de overeenkomst met u uit te voeren. De persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is om verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. 

    6. Kiemers treft technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau met betrekking tot persoonsgegevens te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek en aard van de verwerking. 

    7. Wanneer u een beroep wil doen op één van de rechten die u op basis van de AVG heeft, dan kan dit verzoek schriftelijk worden ingediend via info@bioaktivshop.nl. Kiemers  zal dit verzoek binnen de wettelijke termijnen in behandeling nemen.

 

Artikel 13. Wie is waarvoor aansprakelijk? 

        1. De totale aansprakelijkheid van Kiemers is steeds beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door Kiemers gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Kiemers onder die verzekering draagt.

        2. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van voornoemde verzekering zal plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit welke rechtsgrond dan ook beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht exclusief omzetbelasting, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

        3. De beperkingen uit bovenstaande leden gelden niet, indien sprake is van schade die is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid.

        4. Schade zoals bedrijfs- en/of stagnatieschade, gevolgschade, omzet- en/of winstderving, productieverlies of waardevermindering van producten is van vergoeding uitgesloten. 

        5. U vrijwaart Kiemers voor eventuele aanspraken van derden, die schade lijden in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

        6. Kiemers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de internetsite of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de internetsite verstrekte informatie en/of schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de internetsite.

        7. Iedere aansprakelijkheid van Kiemers, alsook de rechtsvordering tot schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, vervalt in ieder geval door verloop van één jaar nadat u ter zake heeft geprotesteerd. 

 

Artikel 14. Wijziging van deze voorwaarden

    1. Kiemers kan altijd, zonder dit vooraf mede te delen, de algemene voorwaarden wijzigen.

    2. Kiemers kan wijzigingen van deze voorwaarden bekendmaken door dit op haar website te plaatsen of op een andere manier te communiceren. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten. 

 

Artikel 15. Klachten en geschillen

        1. Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Wij stellen het op prijs als u ons dat eerst laat weten zodat wij serieus werk kunnen maken van uw klacht. Om te zorgen dat wij de klacht goed kunnen behandelen, moet de klacht binnen twee maanden nadat u kennis heeft genomen van de klacht, aan Kiemers worden voorgelegd.

        2. Mocht er toch een geschil ontstaan, dan moet u zich wenden tot de bevoegde rechter te Limburg. De mogelijkheid om een geschil bij de rechter te starten, vervalt na één jaar nadat de aanleiding voor het geschil is ontstaan. 

 

Artikel 16. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden en handelingen die daaruit voortkomen, is het Nederlandse recht van toepassing.

Laatst bekeken